Hệ thống tại trang trại chăn nuôi của Anh Lê Phước Nguyên, Phước Ninh – Dương Minh Châu – Tây Ninh (SĐT: 0359818453)

Du An He Thong Tai Trang Trai Chan Nuoi Anh Nguyen Tay Ninh 3276kwp
Du An He Thong Tai Trang Trai Chan Nuoi Anh Nguyen Tay Ninh 3276kwp 2